Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

Ši tvarka nustato vieningą mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką UAB „Plungės sveikatos centras“ ( toliau – poliklinika).

Šia mokamų paslaugų teikimo tvarka naudojasi visų poliklinikos padalinių darbuotojai, teikdami mokamas paslaugas.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ PAAIŠKINIMAI

  1. Paslaugos teikėjas  – kuriame teikiamos mokamos paslaugos;
  2. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis;
  3. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ( toliau – mokamos paslaugos) – medicininės ir nemedicininės paslaugos, kurios teikiamos šioje tvarkoje nurodytais atvejais ir kurių išlaidos  neapmokamos:

3.1. privalomojo sveikatos draudimo  fondo ;

  1. Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys(toliau apdraustieji) – tai draudžiamieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys, kurie Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos nustatyto dydžio įmokos;

5.Būtinoji  pagalba – tai pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiama skubi medicinos pagalba.

 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJAI

  1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, kai

1.1. asmuo (pacientas) kreipiasi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios yra įtrauktos LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą ir gali būti teikiamos tik mokamai, suteikimo;

1.2. pacientai nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros istaigą dėl paslaugų suteikimo(pacientas moka už visas paslaugas, išskyrus būtinąją  medicinos pagalbą);

1.3.pacientai, kurie  nėra nuolatiniai LR gyventojai ir užsieniečiai, kurie nepateikė ES sveikatos draudimo kortelės, moka už visas suteiktas paslaugas, įskaitant ir būtinąją medicinos  pagalbą;

1.4. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

  1. Poliklinikoje teikiamos ir nemedicininės paskirties paslaugos.

 MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮFORMINIMO TVARKA

  1. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

1.1.  informuoti apie mokamą paslaugą;

1.2.  užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;

1.3. Mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) turi būti nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas.

1.4. Informacija apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įvesta į informacinę sistemą.

 APMOKĖJIMO TVARKA, MOKAMŲ PASLAUGŲ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

Už mokamas paslaugas pacientas (ar jo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo) moka poliklinikos registratūroje, pacientui duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, o pacientui pageidaujant, buhalterijoje išrašoma sąskaita – faktūra.

KITOS NUOSTATOS 

  1. Informacija apie teikiamas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas privaloma visuose poliklinikos padaliniuose;
  2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos skelbiamos registratūroje.
  3. Mokamų paslaugų įkainiai nustatomi ir tvirtinami UAB „Plungės sveikatos centras“ direktorės įsakymu.