Informacijos pacientams teikimo tvarka

INFORMACIJOS PACIENTAMS TEIKIMO TVARKA

 Pacientas turi teisę gauti informaciją apie UAB „Plungės sveikatos centras“ teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Su informacija pacientas gali susipažinti registratūroje, gydytojų kabinetuose, informaciniuose stenduose bei internetiniame puslapyje www. psc.lt.

 1. Pacientams informaciją pagal savo kompetenciją teikia:
 • Gydytojai;
 • Bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojai;
 • Administracijos darbuotojai.

Registratūros darbuotojos teikia informaciją apie:

 • gydytojo pavardę, pareigas, kvalifikaciją, darbo laiką;
 • slaugytojos pavardę, pareigas, kvalifikaciją ir darbo laiką;

Gydytojas teikia informaciją:

 • apie paciento sveikatos būklę;
 • ligos diagnozę;
 • medicininių tyrimų duomenis;
 • gydymo metodus;
 • sveikatos prognozę. Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialiuosius terminus. Informuodamas pacientą, gydytojas turi paaiškinti gydymo eigą, rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kita aplinkybes.
 1. Nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 2. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai  vertinti savo interesų,  sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
 3. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 4. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 5. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 6. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 7. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Paciento medicininiai dokumentai, esantys poliklinikoje – yra poliklinikos nuosavybėje.

10.Visa informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą  laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

11. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

12. Paciento sveikatos duomenys gali būti pateikti be raštiško paciento sutikimo tik įstatymų numatytais atvejais.

13. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis UAB „Plungės sveikatos centras“ vidaus tvarkos taisyklėmis (statistikos kabinete 11 kabinetas, 1 aukštas), pacientų teisėmis ir pareigomis UAB „Plungės sveikatos centras“, kitais UAB „Plungės sveikatos centras“ nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

14. Esant konfliktinei situacijai dėl informacijos pateikimo, pacientas nukreipiamas pas įstaigos direktorę.